Actievoorwaarden deelname kans maken op een Peroni Pastaset BIJ AANKOOP VAN BIJ AANKOOP VAN PERONI NASTRO AZZURO 5.1% EN 0.0%– Kanshebber PER STORE

LEES DEZE ACTIEVOORWAARDEN ZORGVULDIG. DEZE BEVATTEN BELANGRIJKE INFORMATIE. DOOR DEELNAME AAN DEZE ACTIE VERKLAART DEELNEMER ZICH AKKOORD MET DE TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ACTIEVOORWAARDEN. 

 

Algemeen:

 • Deze actie is geïnitieerd door Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., gevestigd te Enschede aan de Brouwerslaan 1 ('Grolsch’). De actie wordt gehouden in vestigingen van verschillende deelnemende winkeliers, zijnde ieder afzonderlijk de aanbieder van deze actie (‘aanbieder’).
 • De actie en actieperiode zal duidelijk kenbaar weergegeven zijn in de betreffende supermarkt van aanbieder.
 • De actie loopt van maandag 29 april 2024 t/m dinsdag 31 december 2024 (‘de actieperiode’).
 • Deelname aan de actie is gratis.
 • Alle personen die deelnemen (‘deelnemers’) aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.
 • Deelnemers dienen natuurlijke personen te zijn van 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland.
 • Deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 • Grolsch is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van de actie zelf te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal alsdan zo snel mogelijk op de website geplaatst worden onder vermelding van de datum van wijziging, dan wel anderszins gecommuniceerd worden.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorziet, beslist Grolsch.
 • Grolsch kan zonder opgave van redenen deelnemers uitsluiten van verdere deelname, de actie stopzetten, wijzigen of opnieuw starten.
 • Vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze actie kunnen per e-mail worden gericht aan mkt@grolsch.nl of telefonisch bij Grolsch Consumenten Service op telefoonnummer 0800-7770888 (gratis en bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 16.30 uur). Eventuele klachten zullen binnen een termijn van 7 dagen worden behandeld.
 • Deze actievoorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.
 • Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door Grolsch.

 

Deelname:

 • Deze actie wordt exclusief bij vestigingen van verschillende deelnemende supermarkten (Albert Heijn, Jumbo, Coop, Plus,Spar) aangeboden.
 • Bij aankoop van één of meerdere Peroni Nastro Azzurro multipack(s) of krat(ten) geldt de actie.
 • Voor en tijdens de actieperiode zullen zichtbare en opvallende materialen aanwezig zijn om de actie te herkennen op de winkelvloer. Deze winkels zijn voorzien van een podium met daarop de Peroni Pastaset en een begeleidende uitleg wat je moet doen om kans te maken op het Peroni Pastaset.
 • Deelname aan de actie verloopt via aanbieder. De actievoorwaarden van aanbieder zijn eveneens van toepassing op de actie.
 • Deelname is uitgesloten voor diegenen die op enigerlei wijze direct of indirect in de organisatorische zin betrokken zijn bij deze actie. 

 

Prijs:

 • De prijs die tijdens de actieperiode worden uitgereikt, is
  • Het Peroni pastaset ter waarde van € 49,99. Dit pakket bestaat uit een pastamachine, deegroller, raviolitray en ravioli uitstekers (2 paar).
  • In totaal worden er 450 van de Peroni pastasets uitgereikt ter waarde van € 49,99, dus de totale waarde van alle prijzen is € 22.495,50.
 • De waarde (incl. BTW) van de prijzen is indicatief. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

 

Winnaars:

 • De winnaars van het Peroni Pastaset worden bepaald door middel van een onafhankelijke trekking, uitgevoerd door en onder de verantwoordelijkheid van de aanbieder. De aanbieder zal de wijze van de trekking aan de deelnemers duidelijk kenbaar maken.
 • De aanbieder licht de prijswinnaar rechtstreeks in over de uitslag en over hoe deze verzilverd kan worden.
 • Over de uitslag kan niet met Grolsch worden gecorrespondeerd.

 

Privacy

 • Grolsch respecteert de privacy van deelnemers aan deze actie. Alle persoonlijke informatie die wordt verstrekt zal in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden behandeld.
 • Alle gegevens die worden verzameld in het kader van de actie zullen worden bewaard in een bestand bij de betreffende aanbieders/uitvoerders van de prijzen en worden uitsluitend gebruikt in het kader van deze actie en zullen vervolgens worden vernietigd. De kassabon wordt uitsluitend gebruikt om te controleren of het betreffende actieproduct tijdens de actieperiode bij de betreffende aanbieder is gekocht. Het staat u vrij de overige gekochte producten op de kassabon onleesbaar te maken. Indien een deelnemer zijn/haar persoonsgegevens wil aanpassen, kan dit gemeld worden via mkt@grolsch.nl
 • Voor meer informatie over de wijze waarop Grolsch persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij u naar onze privacy en cookie policy op onze website: www.peroni.nl/privacy-coockiepolicy

 

Aansprakelijkheid  

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Grolsch aan het beheer van haar website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Grolsch is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden.
 • Grolsch en/of enige door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie.
 • Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van, vertraging of defect aan of door de gewonnen prijs in welke vorm dan ook. Op de gewonnen en/of te winnen prijzen is enkel de gebruikelijke garantie van de fabrikant en/of leverancier van toepassing indien deze bestaat en van toepassing is.
 • Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de eventuele kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie.

 

Toepasselijk recht en geschillen

 • Op deze voorwaarden en de betreffende actie is Nederlands recht van toepassing.  
 • Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Overijssel.  

 

 

overAlcohol

Vul hier je geboortedatum in:

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.