Actievoorwaarden Peroni Libera Aston Martin

ACTIEVOORWAARDEN

LEES DEZE ACTIEVOORWAARDEN ZORGVULDIG. DEZE BEVATTEN BELANGRIJKE INFORMATIE. DOOR DEELNAME AAN DEZE ACTIE VERKLAART DEELNEMER ZICH AKKOORD MET DE TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ACTIEVOORWAARDEN.

 

Algemeen
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Peroni Libera x Aston Martin F1 Tour live actie (verder te noemen: de “Actie”) ter promotie van Peroni Libera Nederland, aangeboden door de Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V, gevestigd te Enschede, Brouwerslaan 1 en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 06060381 (verder te noemen: de “Organisator”)
2. Deze actie loopt van 2 september 09.00 uur tot 4 september april 23.59 uur (de “Actieperiode”).
3. Men maakt kans op het winnen van een Aston Martin Cognizant F1 Team Merchandise Gift Pack door een foto te plaatsen van de actitvatie op zijn/haar instagram account en @peroni_nl te taggen.
4. De actievoorwaarden zijn beschikbaar op www.peroni.nl (hierna: de “Actiepagina’s”) en verkrijgbaar op aanvraag via Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., Brouwerslaan 1, 7548 XA Enschede.
5. Het betreft een tijdelijke actie waarmee de winnaars een Aston Martin Cognizant F1 Team Merchanside Gift Pack kunnen winnen.

 

Deelname eisen
6. Deelname aan deze Actie staat uitsluitend open voor eenieder die in Nederland woonachtig is en de leeftijd van 18 (achttien) jaar heeft bereikt, met uitzondering van de hierna genoemde personen.
7. Deelname is uitgesloten voor: (a) medewerkers van de Organisator en hun inwonende gezinsleden en overige eerste- en/of tweedegraads familieleden, alsmede (b) eenieder die op enigerwijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie en hun inwonende gezinsleden.
8. Het deelnemen aan de Actie is kosteloos (met uitzondering van de kosten voor het eigen internetgebruik).
9. De deelnemer kan per mailadres 1 x meedoen aan de actie. Door deelname aan de Actie verklaart deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van onderhavige actievoorwaarden als opgenomen op de Actiepagina’s.
10. De deelnemer kan uitsluitend rechtsgeldig deelnemen in de Actieperiode. Aanmeldingen na 4 september 23:59 uur zijn ongeldig en worden uitgesloten van deelname.

 

Prijzen en vaststelling winnaar

 

Prijzen

11. 30 keer Aston Martin Cognizant F1 Gift Pack bestaande uit: canvastas, paraplu, koffer tag, baseball pet, Peroni Libera glaswerk, Peroni Libera 0.0% bier.

 

Vaststelling winnaars
12. Voor het winnen van deze gift packs vinden 30 trekkingen plaats. Dagelijks worden 10 winnaars geselecteerd. De winnaars worden geselecteerd door een computerprogramma willekeurig de winnende naam te laten kiezen. De winnaars die worden geselecteerd door de Organisator worden uiterlijk maandag 6 september 2021 voor 18.00 uur bekendgemaakt via de mail. Voor deze winnaars geldt dat zij binnen 1 werkdag moeten reageren op genoemde bekendmaking per mail (dus uiterlijk op 7 september 2021 vóór 18.00 uur), anders zal er een andere winnaar benaderd worden op 7 september 2021 na 18.00 uur. De nieuwe winnaar zal eveneens binnen 1 dag moeten reageren op de bekendmaking per mail. Dit proces vindt één keer plaats. Als geen van de getrokken winnaars reageert voor 8 september 2021 voor 18:00 uur dan wordt de prijs niet uitgereikt.

 

Uitreiking prijzen
13. De winnaar zal, indien hij/zij binnen 1 dag reageert op het bericht benaderd worden via zijn/haar social media account door de organisatie van Peroni voor adresgegevens voor het toesturen van de Gift Pack.
14. De prijzen zijn strikt persoonsgebonden en niet inwisselbaar voor andere prijzen. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. Indien de winnaar door welke omstandigheid ook niet in staat is om de prijs te gebruiken, heeft de winnaar geen recht de prijs over te dragen of een andere vergoeding te vragen.
15. Alle eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van de Organisator.
16. Prijzen die om welke reden niet worden uitgekeerd blijven eigendom van de Organisator. Bij weigering van de prijs komt deze eveneens toe aan de Organisator.
17. Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste persoonsgegevens van deelname uit te sluiten.
18. De Organisator behoudt zich het recht voor om een deelnemer op basis van redelijke gronden te allen tijde te weigeren of te diskwalificeren, zonder dat deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de Organisator.
19. De Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer die valsspeelt, waarvan het vermoeden bestaat dat hij/zij valsspeelt of die op enige (andere) wijze deze actievoorwaarden en/of andere wettelijke bepaling schendt, van deelname uit te sluiten.
20. De Organisator behoudt zich het recht voor de prijs niet toe te kennen in geval van fraude of misbruik of bij inbreuk op deze actievoorwaarden, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de Organisator.
21. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Persoonsgegevens
25. NAW-gegevens en/of andere persoonsgegevens, die de Organisator in verband met de deelname aan de Actie verkrijgt, worden opgenomen in het gegevensbestand van de Organisator en zullen vertrouwelijk en conform ons Privacy Statement worden behandeld cq verwerkt.
26. De deelnemer heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Organisator. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Genoemde rechten zijn niet absoluut. In sommige gevallen kan Organisator niet aan het verzoek voldoen, bijvoorbeeld omdat een wettelijke verplichting zich hiertegen verzet. Organisator zal deelnemer in voorkomend geval hierover informeren.
27. Fouten in het drukken, spelling, zetwerk evenals elke gelijksoortige fout kunnen niet aangevoerd worden als rechtsmiddel ten opzichte van de Organisator.
28. Elke inbreuk op het reglement evenals elke poging tot fraude en/of bedrog zullen bestraft worden met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.


Aansprakelijkheid
29. De Organisator en organisatie van Peroni Libera x Aston Martin F1 Tour zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van de winnaar in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie, op, voor, na of tijdens het event. De winnaar die het event bezoekt in het kader van deze Actie doet dat steeds volledig en uitsluitend voor eigen risico en de winnaar is verplicht afdoende verzekerd te zijn voor ziekte, ongevallen, WA en diefstal of vermissing van diens goederen. De winnaar dient zich steeds naar alle (huis)regels, voorwaarden aan aanwijzingen te gedragen die gelden voor het event op de betreffende locatie.
30. De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden en sluit iedere aansprakelijkheid uit voor: (i) netwerk- (kabel, internet of andere relevante netwerken), computerhardware- of software-storingen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of verlies van inzendingen tot gevolg hebben, (ii) andere problemen of calamiteiten, van welke aard dan ook, die verband houden met de werking van een netwerk (kabel, internet of andere relevante netwerken), de Actiepagina’s, computerhardware en/of software, en (iii) eventuele foutieve invoer en/of verwerking van inzendingen of persoonlijke gegevens, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Organisator.
31. Iedere aansprakelijkheid van de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met de Actie, wordt, behoudens in gevallen van opzet of grove schuld aan de zijde van de Organisator of de door haar ingeschakelde hulppersonen, nadrukkelijk uitgesloten.

Slotbepalingen
32. Aan deze Actie of de uitslag daarvan kunnen geen verdere rechten worden ontleend.
33. Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Organisator.
34. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of deze actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. De actievoorwaarden zullen niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de Actiepagina’s worden geplaatst, voorzien van een datum.
35. Alle data en termijnen die staan vermeld in deze actievoorwaarden gelden onder voorbehoud van wijzigingen door de Organisator.
36. Klachten of vragen omtrent deze actievoorwaarden en de Actie kunnen schriftelijk worden ingediend via Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., t.a.v. Pastanight live actie, Brouwerslaan 1, 7548 XA Enschede. Binnen vier weken na dagtekening van de klacht zal de Organisator hierop reageren.|
37. Op de Actie en op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen voortvloeiende uit deze actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. De Organisator handelt daarbij in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014, al kwalificeert de Actie als klein promotioneel kansspel. Door deze actievoorwaarden te aanvaarden bevestigt de deelnemer dat alle door hem verstrekte inlichtingen correct zijn en verklaart hij deze actievoorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd.

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol. overAlcohol

Vul hier je geboortedatum in:

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.