Actievoorwaarden Aston Martin

HOOGVLIETACTIEVOORWAARDEN 

LEES DEZE ACTIEVOORWAARDEN ZORGVULDIG. DEZE BEVATTEN BELANGRIJKE INFORMATIE. DOOR DEELNAME AAN DEZE ACTIE VERKLAART DEELNEMER ZICH AKKOORD MET DE TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ACTIEVOORWAARDEN. 

  

Algemeen 

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de ‘win exclusieve prijzen van Aston Martin Aramco Cognizant Formule 1™ bij aankoop van een Peroni multipack’.  (verder te noemen: de “Actie”) ter promotie van Peroni Nastro Azzurro Nederland, aangeboden door de Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V, gevestigd te Enschede, Brouwerslaan 1 en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 06060381 (verder te noemen: de “Organisator”) 
2. Deze actie loopt van 1 augustus 2022 12:00 uur tot en met 22 augustus 12:00 uur (de “Actieperiode”). 
3. Men maakt kans op het winnen van een raceweekend experience en merchandisepakket. 
4. De actievoorwaarden zijn beschikbaar op www.peroni.nl/astonmartin (hierna: de “Actiepagina’s”) en verkrijgbaar op aanvraag via Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., Brouwerslaan 1, 7548 XA Enschede. 
5. Het betreft een tijdelijke actie waarmee de winnaars kans maken op een raceweekend experience naar Monza, Italië of een één van de 50 Aston Martin Aramco Cognizant Formule 1™ merchandise-pakketten. 
6. Deze actie wordt exclusief bij Spar, Plus, Coop, Jan Linders, Hoogvliet of Boon's Markt supermarkten aangeboden.   

 
Deelname eisen 

7. Bij aankoop van een Peroni Nastro Azzurro of Peroni Nastro Azzurro 0.0 in de winkels van Spar, Plus, Coop, Jan Linders, Hoogvliet of Boon's Markt maakt u kans op het winnen van een van deze exclusieve prijzen. 
8. Door deel te nemen aan deze actie moet de consument de kassabon uploaden op de actiepagina (www.peroni.nl/astonmartin) en de vraag ‘Waarom wil jij een van deze exclusieve prijzen winnen?’ beantwoorden. 
9. Een consument kan zo vaak als hij wil aan de actie deelnemen, maar met één kassabon is het mogelijk slechts eenmaal deel te nemen. 
10. Prijswinnaars hebben 5 dagen de tijd om hun prijs te claimen door adresgegevens door te geven via de persoonlijke link in de bevestigingsmail. Indien de prijs na 5 dagen niet is geclaimd, dan komt de prijs te vervallen.  
11. Organisator respecteert de privacy van deelnemers aan deze actie. Alle persoonlijke informatie die wordt verstrekt zal in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden behandeld. Prijswinnaars van deze actie vragen wij naar e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummer ten behoeve van het kunnen leveren van de prijs. Organisator kan deze gegevens aan derden verstrekken indien dat nodig is voor het uitvoeren van actie. Bij deelname aan deze actie verleent u hiervoor toestemming.  
12. Deelname aan deze Actie staat uitsluitend open voor eenieder die in Nederland woonachtig is en 18 jaar of ouder is, met uitzondering van de hierna genoemde personen. 
13. Deelname is uitgesloten voor: (a) medewerkers van de Organisator en hun inwonende gezinsleden en overige eerste- en/of tweedegraads familieleden, alsmede (b) eenieder die op enigerwijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie en hun inwonende gezinsleden. 
14. Het deelnemen aan de Actie is kosteloos (met uitzondering van de kosten voor het eigen internetgebruik). 
15. Door deelname aan de Actie verklaart deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van onderhavige actievoorwaarden als opgenomen op de Actiepagina’s. 
16. De deelnemer kan uitsluitend rechtsgeldig deelnemen in de Actieperiode. Aanmeldingen na 22 augustus 12:00 worden uitgesloten van deelname. 

  

Prijs 

17.  Er zijn twee soorten prijzen te winnen: 

 1. Een volledig verzorgd raceweekend experience van 9 t/m 11 september 2022 voor twee personen naar Monza Italië t.w.v. €7.400 inclusief The House of Peroni weekend hospitality pas, 2 overnachtingen in een trade partner boutique hotel, speciaal vervoer incl. alle grondtransport van aankomst tot vertrek, avondmaaltijden/evenementen om de Peroni Nastro Azzurro 0.0% merkbeleving buiten het circuit te verlengen en hosting ondersteuning gedurende het verblijf. 

 1. Een Aston Martin Aramco Cognizant Formule 1™ merchandise-pakket inclusief pet, rugzak en paraplu.  

 

Details prijs raceweekend 

 1. De winnaar zal een bewijs van leeftijd en identiteit moeten voorleggen, evenals alle documentatie die redelijkerwijs door de Organisator wordt vereist om te bevestigen dat hij in aanmerking komt voor de prijs;  

 1. De winnaar en alle gasten moeten 18 jaar of ouder zijn; 

 1. Indien een winnaar niet in staat is om de prijs te accepteren, zal er geen compensatie worden verstrekt;   

 1. Zodra een boeking is bevestigd, zijn wijzigingen niet meer toegestaan;  

 1. Als een boeking wordt geannuleerd, zullen geen alternatieve tickets worden uitgegeven; 

 1. De winnaars zijn er verantwoordelijk voor dat zij in het bezit zijn van een geschikte reisverzekering, geldige reisdocumenten en alle gezondheids- of andere overheidsvereisten vóór vertrek;    

 1. Alle reizen zijn onderworpen aan de standaardvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij. Eenmaal geboekte vluchten kunnen niet worden gewijzigd of aangepast en er is geen restitutie mogelijk;    

 1. Prijsvluchten kunnen niet worden gebruikt in combinatie met enig loyaliteitsprogramma van de luchtvaartmaatschappij, enige andere korting, kortingscoupon(s) of voucher(s), promotie(s) of speciale aanbieding;    

 1. Zodra de vliegtickets zijn uitgegeven, is de Organisator niet aansprakelijk voor het niet nakomen van zijn verplichtingen als gevolg van (maar niet beperkt tot) weersomstandigheden, pandemie, brand, overstroming, staking, orkaan, arbeidsconflict, oorlog, terroristische activiteiten, vijandelijkheden, politieke onrust, rellen, burgerlijke onrust of enige andere omstandigheid waarover de Organisator of de reisorganisaties geen controle hebben;  

 1. Alle kosten die niet expliciet in deze voorwaarden worden genoemd, zijn voor rekening van de winnaar.   

Vastelling winnaar 

18. Op 24 augustus wordt de winnaar geselecteerd voor het winnen van een van de exclusieve prijzen. De winnaar wordt geselecteerd door de Organisator en wordt 24 augustus bekendgemaakt via de mail. Voor deze winnaar geldt dat zij binnen 5 (vijf) werkdagen moeten reageren op de genoemde bekendmaking per mail (dus uiterlijk op 31 augustus vóór 17.30 uur), anders zal er een andere winnaar benaderd worden op 31 augustus na 17:30 uur. De nieuwe winnaar zal eveneens binnen 2 (twee) dagen moeten reageren op de bekendmaking per mail. Als geen van de getrokken winnaar reageert voor 2 september dan wordt de prijs niet uitgereikt. 

  

Uitreiking prijzen 

19. De winnaar en de organisatie zullen vervolgens per e-mail en telefoon contact houden over de prijs. De organisatie zal middels een mobiel servicenummer altijd persoonlijke service kunnen bieden aan de winnaar. 
20. De prijs is strikt persoonsgebonden en niet inwisselbaar voor andere prijzen. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. Indien de winnaar door welke omstandigheid ook niet in staat is om de prijs te gebruiken, heeft de winnaar geen recht de prijs over te dragen of een andere vergoeding te vragen. 
21. Alle eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van de Organisator. 
22. Prijzen die om welke reden niet worden uitgekeerd blijven eigendom van de Organisator. Bij weigering van de prijs komt deze eveneens toe aan de Organisator. 
23. De winnaar maakt tijdig aan de organisatie kenbaar indien de winnaar uiteindelijk niet gebruik wil maken van de prijs.  
24. Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste persoonsgegevens van deelname uit te sluiten. 
25. De Organisator behoudt zich het recht voor om een deelnemer op basis van redelijke gronden te allen tijde te weigeren of te diskwalificeren, zonder dat deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de Organisator. 
26. De Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer die valsspeelt, waarvan het vermoeden bestaat dat hij/zij valsspeelt of die op enige (andere) wijze deze actievoorwaarden en/of andere wettelijke bepaling schendt, van deelname uit te sluiten. 
27. De Organisator behoudt zich het recht voor de prijs niet toe te kennen in geval van fraude of misbruik of bij inbreuk op deze actievoorwaarden, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de Organisator. 
28. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. 

  

Persoonsgegevens 

29. NAW-gegevens en/of andere persoonsgegevens, die de Organisator in verband met de deelname aan de Actie verkrijgt, worden opgenomen in het gegevensbestand van de Organisator en zullen vertrouwelijk en conform ons Privacy Statement worden behandeld cq verwerkt. 
30. De deelnemer heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Organisator. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Genoemde rechten zijn niet absoluut. In sommige gevallen kan Organisator niet aan het verzoek voldoen, bijvoorbeeld omdat een wettelijke verplichting zich hiertegen verzet. Organisator zal deelnemer in voorkomend geval hierover informeren. 
31. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen Organisator niet worden tegengeworpen. 
32. Elke inbreuk op het reglement evenals elke poging tot fraude en/of bedrog zullen bestraft worden met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. 

  

Aansprakelijkheid 

33. De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van de winnaar in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie. De winnaar die op vakantie gaat in het kader van deze Actie doet dat steeds volledig en uitsluitend voor eigen risico en de winnaar is verplicht afdoende verzekerd te zijn voor ziekte, ongevallen, WA en diefstal of vermissing van diens goederen. De winnaar dient zich steeds naar alle (huis)regels, voorwaarden aan aanwijzingen te gedragen die gelden voor het event op de betreffende locatie. 
34. De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden en sluit iedere aansprakelijkheid uit voor: (i) netwerk- (kabel, internet of andere relevante netwerken), computerhardware- of software-storingen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of verlies van inzendingen tot gevolg hebben, (ii) andere problemen of calamiteiten, van welke aard dan ook, die verband houden met de werking van een netwerk (kabel, internet of andere relevante netwerken), de Actiepagina’s, computerhardware en/of software, en (iii) eventuele foutieve invoer en/of verwerking van inzendingen of persoonlijke gegevens, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Organisator. 
35. Iedere aansprakelijkheid van de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met de Actie, wordt, behoudens in gevallen van opzet of grove schuld aan de zijde van de Organisator of de door haar ingeschakelde hulppersonen, nadrukkelijk uitgesloten. 

  

Slotbepalingen 

36. Aan deze Actie of de uitslag daarvan kunnen geen verdere rechten worden ontleend. 
37. Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Organisator. 
38. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of deze actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. De actievoorwaarden zullen niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de Actiepagina’s worden geplaatst, voorzien van een datum. 
39. Alle data en termijnen die staan vermeld in deze actievoorwaarden gelden onder voorbehoud van wijzigingen door de Organisator. 
40. Klachten of vragen omtrent deze actievoorwaarden en de Actie kunnen schriftelijk worden ingediend via Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., t.a.v. Win een vakantie naar Italië actie, Brouwerslaan 1, 7548 XA Enschede. Binnen vier weken na dagtekening van de klacht zal de Organisator hierop reageren. 
41. Op de Actie en op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen voortvloeiende uit deze actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. De Organisator handelt daarbij in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014, al kwalificeert de Actie als klein promotioneel kansspel. Door deze actievoorwaarden te aanvaarden bevestigt de deelnemer dat alle door hem verstrekte inlichtingen correct zijn en verklaart hij deze actievoorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd. 

 

Actievoorwaarden Aston Martin
Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol. overAlcohol

Vul hier je geboortedatum in:

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.